ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2562
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.1 การประชุมชี้แจงแนวทางการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) (วันที่ 11 ธันวาคม 2562 )
  •                           1.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) (วันที่ 12 ธันวาคม 2562)
  •                           1.3 โครงการสัมมนากลางภาคการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (หลักสูตร 5 ปี) (วันที่ 19 ธันวาคม 2562)
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.8 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 โรงเรียน
  •                           4.9 การจัดหาตัวแทนในการสังเกตการณ์ การสอบโอเน็ต (สทศ.)
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 ขอรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ