ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.2 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) (30 ม.ค. 63) ห้องประชุมราชนครินทร์
  •                           4.3 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (27 ก.พ. 63) ห้องประชุมราชนครินทร์
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะครุศาสตร์
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ