ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 การจัดทำ มคอ.2 ตามข้อเสนอแนะของ อว.(กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) (7 ก.พ. 63)
  •                           4.3 การจัดทำชุดโครงการวิจัย
  •                           4.4 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (รหัส 59) วันที่ 23 ม.ค. 63
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.1 การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 ขอรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ