ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2563
เวลา 12.30 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.2 ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/สถาบันในการใช้ข้อสอบ GSAT แทน SAT
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ