ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบประจำภาคเรียน 2/2562 และการจัดการเรียนการสอนภาคฤดดูร้อน/2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบประจำภาคเรียน 2/2562 และการจัดการเรียนการสอนภาคฤดดูร้อน/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบประจำภาคเรียน 2/2562 และการจัดการเรียนการสอนภาคฤดดูร้อน/2562


สำหรับในรายวิชาที่นักศึกษายังไม่ได้ทำการสอบ ทางอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ จะแจ้งกำหนดเวลาในการสอบให้กับนักศึกษาให้ทราบอีกครั้ง


null