ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับออนไลน์ เพื่อประกอบการขอใบวิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 58) – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับออนไลน์ เพื่อประกอบการขอใบวิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 58)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
เพื่อสุขภาพอนามัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางคณะขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับออนไลน์
เพื่อประกอบการขอใบวิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 58)


1.นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 58) เข้าระบบของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://reg1.vru.ac.th)
เพื่อพิมพ์ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองวุฒิการศึกษา
null
null
null


  1.1 พิมพ์ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกาสีน้ำเงิน (จำนวน 2 ชุด)
  1.2 พิมพ์ใบรับรองวุฒิการศึกษาลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกาสีน้ำเงิน (จำนวน 2 ชุด)

null


2. ชำระค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 500 บาท โดยเลือกชำระเงินได้ 2 ช่องทาง นี้เท่านั้น

*** โปรดตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินให้ถูกต้องหากข้อมูลผิดพลาด จะไม่สามารถขอเงินคืนได้และต้องชำระเงินใหม่ ***

3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับคนที่ยังไม่ได้นำมาให้)
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ลงชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา และสาขาวิชาด้านหลังรูป
5. เอกสารทั้งหมด (ข้อ 1.1., 1.2, 2., 3.(ถ้ามี), และ 4 (ถ้ามี). ส่งไปรษณีย์มาที่
คณะครุศาสตร์ (ฝ่ายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปณ. ประตูน้ำพระอินทร์ 13180
6. หมดเขตส่งเอกสารภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 หากนักศึกษาไม่ส่งเอกสารตามที่กำหนดอาจ
ทำให้การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด


*หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุณยนุช (พี่เอ๋) 099-6198859
คุณกนกภรณ์ (พี่แอ๊นท์ ) 066-1159514 *โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องส่งให้ทางคณะครุศาสตร์ ดังนี้

  1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกา สีน้ำเงิน
  (จำนวน 2 ชุด)
  2. ใบรับรองวุฒิการศึกษา ลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกา สีน้ำเงิน (จำนวน 2 ชุด)
  3. ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตัวจริง พร้อมลงชื่อรับรองเอกสารด้วยปากกาสีน้ำเงิน
  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับคนที่ยังไม่ได้นำมาให้)
  5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ลงชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา และสาขาวิชาด้านหลังรูป

  ที่อยู่จัดส่ง

   คณะครุศาสตร์ (ฝ่ายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
   1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปณ. ประตูน้ำพระอินทร์ 13180

  ***หมดเขตส่งเอกสารภายในวันที่ 10 เมษายน 2563***

>> ดาวน์โหลดขั้นตอน <<