ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


    • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
    • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
    • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
    • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
    • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ