หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19