ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.2 การขอเพิ่มข้อมูลในใบประกอบวิชาชีพ
  •                           4.3 การยืนยันโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 59)
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.1 อนุมัติอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา 1/2563 (เอกสารแนบ 5.1)
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                          6.1 การปรับรายวิชาสัมมนาของคณะและของแต่ละหลักสูตร