ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.1 แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.2 นโยบายในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในภาคเรียนที่ 1/2563
  •                           5.3 แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของคณะครุศาสตร์ถ้านักศึกษาต้องมาเรียนที่คณะ
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 งานกิจการนักศึกษา
  •                           6.2 งานบริหาร
  •                                   6.2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา
  •                                   6.2.2 การดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว
  •                                   6.2.3 การทำความสะอาดอาคารเรียน
  •                                   6.2.4 การเพิ่มจุดอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่าย
  •                                   6.2.5 การทำแผนปฏิบัติการงบประมาณปี พ.ศ. 2564
  •                           6.3 การเตรียมการเปิดภาคเรียน