ประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 22 มิถุนายน เป็น 1 กรกฎาคม 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 22 มิถุนายน เป็น 1 กรกฎาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง แจ้งการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์


ประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จากวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็น 1 กรกฎาคม 2563


>> ดาวน์โหลดประกาศ <<