ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  •                           3.1 การปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง
  •                           3.2 การปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 59)
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ