รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

   ระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.)
   • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

  รอบที่ 1 วิธีรับตรงและวิธีพิเศษ

  (ค่าสมัคร 300 บาท)

  • รับสมัครออนไลน์

  • วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555

  • รับสมัครที่มหาวิทยาลัย

  • วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

  • วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555

  • สอบคัดเลือก

  • วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555

  • สอบข้อเขียน

  • เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  • วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555

  • รายงานตัวชำระเงินลงทะเบียน

  • วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555

  รอบที่ 2 วิธีรับตรง

  (ค่าสมัคร 300 บาท)

  • รับสมัครออนไลน์

  • วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 – วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

  • รับสมัครที่มหาวิทยาลัย

  • วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 – วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

  • วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556

  • สอบคัดเลือก

  • วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556

  • สอบข้อเขียน

  • เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  • วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2556

  • รายงานตัวชำระเงินลงทะเบียน

  • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556

  รอบที่ 3 วิธีรับตรง

  (ค่าสมัคร 300 บาท)

  • รับสมัครออนไลน์

  • วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

  • รับสมัครที่มหาวิทยาลัย

  • วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 – วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

  • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556

  • สอบคัดเลือก

  • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

  • สอบข้อเขียน

  • เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  • วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556

  • รายงานตัวชำระเงินลงทะเบียน

  • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556