ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                  1.2 การจัดโครงการบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดน จังหวัดสระแก้ว
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                              – สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 คน
  •                              – สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 คน
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                          5.1.3 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  •                          5.4.1 นายวรัญญู ฉายาบรรณ์
  •                          5.4.2 นางสาวสุขุมาลย์ หนกหลัง
  •                          5.4.3 นายกรวุฒิ แผนพรหม
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ