ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                  5.1 อนุมัติอาจารย์พิเศษ กลุ่มวิชาวิจัยและวัดประเมินผล ภาคการศึกษา 2/2563
  •                          5.1.1 นายสุพจน์ เกิดสุวรรณ์
  •                  5.2 อนุมัติอาจารย์พิเศษ กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563
  •                  5.3 อนุมัติอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคการศึกษา 2/2563
  •                          5.3.1 นางสาวแสงโสม กชกรกมุท
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ