ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                  5.1 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
  •                  5.2 การจัดตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของคณะครุศาสตร์
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ