ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  •                  3.1 การมอบเกียรติบัตรผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                  5.2 การขออนุมัติ อาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาวิจัยวัดและประเมินผล
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ