ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                  5.1 การแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
  •                  5.2 การพิจารณาคำร้องขอสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์)
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ