ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เสนอรายชื่อเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดและร่วมเลือกซื้อหนังสือต่างๆ จากร้านค้าที่เข้าร่วมงาน Book Fair – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เสนอรายชื่อเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดและร่วมเลือกซื้อหนังสือต่างๆ จากร้านค้าที่เข้าร่วมงาน Book Fair

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Book Fair
ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เสนอรายชื่อเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดและร่วมเลือกซื้อหนังสือต่างๆ จากร้านค้าที่เข้าร่วมงาน Book Fair