แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 ของคณะครุศาสตร์ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 ของคณะครุศาสตร์

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 ของคณะครุศาสตร์


กรอกแบบสอบถามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกประสบการณ์สอน
และความพร้อมของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
Scan QR Code หรือ https://bit.ly/3hEesv3