ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                  4.4 การจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                  5.2 การส่งเกรดปี 5 (ทบ.5) 10 มีนาคม 2564 (เข้าประชุมวิชาการเดือนมีนาคม 2564)
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ