รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562


1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ไตรมาสที่ 1


2. ตัวชี้วัดโครงการ ไตรมาสที่ 1


3. รายงานผลeMENSCR18-12-61 ไตรมาสที่ 1 พัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ


4. รายงานผลระบบeMENSCR ไตรมาสที่ 1โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching