รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562


1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์


2. ตัวชี้วัดโครงการ


3. รายงานผล eMENSCR18-12-61 พัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ


4. รายงานผลระบบ eMENSCR โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching