iAdvice Build Your Business Not Just a Website...

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563


1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์


2. ตัวชี้วัดโครงการ


3. รายงานผล eMENSCR18-12-61 พัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ


4. รายงานผลระบบ eMENSCR โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching