รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563


1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์


2. ตัวชี้วัดโครงการ


3. รายงานผล eMENSCR18-12-61 พัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ


4. รายงานผลระบบ eMENSCR โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching