iAdvice Build Your Business Not Just a Website...

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx
ครั้งที่ 4/2564
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.1 แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน EdPEx
  •                           1.2 แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ