คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง

รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร์

   1.คุณสมบัติทั่วไป
   • มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัติญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
   2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    2.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์
    • จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย
    • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย 1 ปี
   3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
   • ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 447, 0-2909-1434 หรือทางเว็บไซต์ http://www.vru.ac.th/
    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในวันเวลาราชการ(ไม่เว้นวัน เสาร์ อาทิตย์)
   4.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
    4.1 ปริญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดย อาศัยอำนาจของกฎหมายและแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสถาบัน หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาว่าได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว (ใสระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญาญาเอก)
    4.2 ใบแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (ในระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก)
    4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
    4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
    4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
    4.6 ใบรับรองแพทย์
    4.7 หนังสือหลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ และหรือ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา(ถ้ามี)…

>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม<<<