คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ปีการศึกษา 2565 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (4ปี) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปีการศึกษา 2565
null

  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

   ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.)
    1. สาขาวิชาภาษาไทย
    2. สาขาวิชาภาษาจีน
    3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
    6. สาขาวิชาการประถมศึกษา
    7. สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    8. สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
    10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
    11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

  รอบ Portfolio 1/1

   วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

  รอบ Portfolio 1/2

   วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565  รับสมัครออนไลน์ได้ที่ >> http://ent.vru.ac.th <<