ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2564
เวลา 9.30 น.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รูปแบบออนไลน์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.5 แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  •                           4.6 การจัดทำงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 งานกิจการนักศึกษา
  •                           6.2 งานบริหาร
  •                           6.3 งานประกันคุณภาพ