iAdvice Build Your Business Not Just a Website...

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.00 น.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รูปแบบออนไลน์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 งานกิจการนักศึกษา
  •                           6.2 งานบริหาร
  •                                 6.2.1 งานประกันคุณภาพ