ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2565 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2565101278 กิจกรรมอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เป็นเครือข่ายทั้งสามแห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาสื่อการสอนในสาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง การส่งเสริมทักษะสมองด้วยสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิทยากรจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเรื่องการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิทยากรจากสาขาภาษาไทย อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนวัดลาดทราย ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

50 Photos

101277 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี ( VRU KM Day 2022)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ระดับคณะ" The Winner of Faculty KM & Innovation Awards 2022 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี ( VRU KM Day 2022)

16 Photos

101276 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

38 Photos

101275 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในยุคดิจิทัล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดี คณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในยุคดิจิทัล เรื่อง คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัย โดยวิทยากร อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต บรรยายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

21 Photos

101274 การประกวดโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ ประธานเปิดการประกวดโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice นักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ จำนวน 8 สาขาวิชา 1. รางวัลที่ 1 ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำเสนอผลงานการแสดงนิทานเพลง “หวานเจี๊ยบประหยัดน้ำ 2. รางวัลที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย นำเสนอผลงาน เพลงพื้นบ้าน 3. รางวัลที่ 3 ได้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นำเสนอผลงาน การ์ตูนเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง จอร์นและพี่หนอน 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา นำเสนอผลงาน โรงละครจิ๋ว ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

41 Photos

101273 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2565 เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #ครุศาสตร์ #valaya #วไลยอลงกรณ์ #ครู

11 Photos

101272 การประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม สำหรับนักศึกษา และการดำเนินโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

50 Photos

101271 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชีพครู

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00น. คณะครุศาสตร์จัดการการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชีพครู ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรูปแบบออนไลน์

11 Photos

101270-2 คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก University of Derby

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก University of Derby จำนวน 2 คน เข้าเยี่ยมชมคณะ โดยมีการพูดคุยและแชร์ประสบการณ์การสมัครเข้าร่วมโครงการอีราสมุสพลัส (Erasmus+) ซึ่งเป็นโครงการที่สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวงการการศึกษา ทั้งหลักสูตรปริญญา การอบรมทักษะระยะสั้น ไปจนถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

101270 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี ปาปะใน กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

101269 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7101 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

101268 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7101 ชั้น 1 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

101267 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี ปาปะใน กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

101266 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวธิดา โยธากุล ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7203 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

101265 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ม่วงชู ประธานกรรมการ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน กรรมการ 3) อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวอัญชนา เทพารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7101 ชั้น 1 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

101264 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ คู่ทวีกุล กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7203 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

101263 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ โปร่งสำโรง กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7203 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

101262 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ม่วงชู ประธานกรรมการ 2) อาจารย์มาริสา แก้วสุวรรณ กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

101261 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวอัญชนา เทพารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7101 ชั้น 1 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

101260 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร ประธานกรรมการ 2) อาจารย์สราวุฒิ เขียวพฤกษ์ กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการและเลขานุการ 4) นางบุณยนุช เทียบแสน ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7304 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

101259 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี ปาปะใน ประธานกรรมการ 2) ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ กรรมการ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

101258 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ กรรมการ 3) อาจารย์วรนาฏ อินถารต กรรมการและเลขานุการ 4) นางบุณยนุช เทียบแสน ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7101 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

101257 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ โปร่งสำโรง กรรมการ 3) อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

101256 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 2) พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ 4) นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 7101 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

101255 การฝึกอบรมเสริมสมถรรถนะการบูรณาการเทคโนโลยี ศาสตร์การสอน และเนื้อหาวิชาการจัดการเรียนรู้ (TPACK) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเสริมสมถรรถนะการบูรณาการเทคโนโลยี ศาสตร์การสอน และเนื้อหาวิชาการจัดการเรียนรู้ (TPACK) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาจารย์ 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

39 Photos

101254-2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ กิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์ วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ๊ จังหวัดจันทบุรี และ โรงแรม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตราด

81 Photos

101254 การจัดทำแผนดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)

วันที่ 25พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

39 Photos

101253 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

101252 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

101251 การปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) สาขาด้านสังคมศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจงข้อมูลและแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการบรรบาย หัวข้อ"การวิเคราะห์พฤติกรรมชิ้นงานและการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้แบบการศึกษารายกรณ์ (case study)" โดย อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์

12 Photos

101250 การประชุมการรับฟังคว่มคิดเห็น เรื่องการปรับปรุงระบบการออกใบปนะกอบวิชาชีพครู

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน และ ผศ.ธัตวรัตน์ ปิ่นทอง เข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็น เรื่องการปรับปรุงระบบการออกใบประกอบวิชาชีพครู โดยมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ กคศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านระบบออนไลน์

5 Photos

101249 ระชุมวิพากษณ์ รายวิชาของกลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2566 (ในรูปแบบอนนไลน์) ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เปิดประชุมวิพากษณ์ รายวิชาของกลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ.2566 (ในรูปแบบอนนไลน์) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชา และหัวหน้ากลุ่มรายวิชาชีพครู เข้าร่วมประชุม

11 Photos

101248 กิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00น. ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) โดยมี ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจงข้อมูลและแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการอภิปราย เรื่อง “เรียนรู้งานครู: บทบาทหน้าที่และการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” โดยคุณครูฉลองวุฒิ จันทร์หอม และคุณครูรวิพร รุณจักร

23 Photos

101247 การปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 61)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) โดยมี ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจงข้อมูลและแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการอภิปราย เรื่อง "เรียนรู้งานครู: บทบาทหน้าที่และการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" โดยคุณครูฉลองวุฒิ จันทร์หอม และคุณครูรวิพร รุณจักร

19 Photos

101246 การปฐมนิเทศผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมผลิต สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมผลิต สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจงข้อมูลและแนวทางการพัฒนานักศึกษาครูฝึกประสบการณ์และการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ในโรงเรียนร่วมผลิต และอาจารย์นิเทศก์ในสถาบันผลิตครู ร่วมฟังบรรยายและอภิปราย เสนอความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพ

25 Photos

101245 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข, นางสาวแกมแก้ว โบษกรนัฏ และ นางสาวนันทนัช เตชะอาภรณ์กุล เป็นวิทยากร อภิปรายเรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา : จิตใจดี มีความสุข” โดยมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

6 Photos

101244 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 29 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3 Photos

101243 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากรโดย อ.วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

101242 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากรโดย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 Photos

101241 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรภาษาไทย ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรภาษาไทย ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากร โดย ผศ.ดร.กมลพัทธ์ ใจเยือกเย็น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

101240 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรภาษาจีน ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรภาษาจีน ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.มนธนัตถ์ สินทร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

101239 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากร โดย อ.ดร.พิมพ์ผกา อินทะรส คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 Photos

101238 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากร โดย ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

101237 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากร โดย อ.ดวงใจ รุ่งเรือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 Photos

101236 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากร โดย รศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 Photos

101235 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” กลุ่มวิชาวิจัย วัดผล และประเมินผล ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” กลุ่มวิชาวิจัย วัดผล และประเมินผล ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากร โดย อ.ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

101234 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากร โดย ผศ.ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

101233 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากร โดย ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

101232 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” กลุ่มวิชาจิตวิทยา ปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้” กลุ่มวิชาจิตวิทยา ปีการศึกษา 2/2564 วิทยากร โดย ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3 Photos

101231 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

101230 กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ “สื่อ-สาน-ใจ วัยว้าวุ่น” (Generation gap และ Positive feedback)

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ “สื่อ-สาน-ใจ วัยว้าวุ่น” (Generation gap และ Positive feedback) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 1. ผศ.นพ. สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข 2. คุณแกมแก้ว โบษกรณัฏ 3. คุณนันทนัช เตชะอาภรณ์กุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้ และฝึกทักษะการสื่อสารกับนักศึกษาให้แก่คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

88 Photos

101229 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/256

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

101228 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาพนักศึกษาสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 8.30น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาพนักศึกษาสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ และวิทยากรโดย อาจารย์เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันจัดการปัญญาภาวัฒน์ โดยตลอดการสัมมนาในครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมอบรม มีการบรรยายให้ความรู้ในด้านการพัฒนาศักยภาพเเละบุคลิกภาพ รวมทั้งกิจกรรมการอภิปรายเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน ซึ่งวิทยากรเเละอาจารย์ประจำหลักสูตรเเละผู้เข้าร่วมสัมมนามีการร่วมกันเเสดงความคิดเห็น

10 Photos

101227 ครุทอล์ก EP.01 บทบาทคณะครุศาสตร์ในการจัดการเรียนสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับโอกาสจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)​ ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทคณะครุศาสตร์ในการจัดการเรียนสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

8 Photos

101226 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

101225 การสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Ouota 2/1

วันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Ouota 2/1 โควต้า ในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่ 1) คณิตศาสตร์ 2) คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), 3) ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), 4) ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป, 5) การประถมศึกษา 6) ภาษาไทย, 7) ภาษาจีน, 8) ภาษาอังกฤษ 9) การศึกษาปฐมวัย

25 Photos

101224 รับฟังนโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีนำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าพบ ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

101223 ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ให้กับ ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ให้กับ ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

101222 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5

วัน ที่ 4 มี.ค. 2565 เวลา 8.30น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบิติการสอนในสถานศึกษา 2 เวลา 9.00 - 11.00 น. : การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “กฎหมายสำหรับครู” โดย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เวลา 11.00 - 12.00 น. : การแนะแนว: เทคนิคการสมัครงานให้ตรงใจ HR ตามแบบฉบับผลิตปัญญา โดย คุณฐิติพงศ์ สุขีเกตุ และคุณปารีณา ปานเสน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

101221 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00น. ขั้ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 และการชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม เวลา 9.30 - 11.30 น. : การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน” โดย ผอ.ธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี

14 Photos

101220 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 และการชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์

วันที่ 24 กุมพันธ์ 2565 เวลา 9.00น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 และการชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม เวลา 9.30 - 11.30 น. : การอภิปรายแบบออนไลน์ เรื่อง “การวัดและประเมินผล” โดย ผศ.ดร.เมษา นวลศรี

19 Photos

101219 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

101218 พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายการบินไทย

วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และวิจัย และทีมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายการบินไทย ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการจัดมุมการเรียนรู้ มอบสื่อการเรียนรู้ และอบรมการใช้ชุดฝึกทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย นิทานอ่านสนุก ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ 5W1H ภายใต้กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

21 Photos

101217 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2

วันที่ 15 ก.พ. 2565 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม การอภิปรายแบบออนไลน์ เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้” โดย ผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ และ ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

101216 พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2565

“พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2565 ” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะบริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยสำนึกในน้ำพระทัยของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ที่ได้ทรงมีพระเมตตาประทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา โดยประทานที่ดินส่วนพระองค์ จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ปัจจุบัน คือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

101215 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet หัวข้อความค้นหาตนเองด้านอาชีพและการเรียนต่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00น. ทีมคณาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet หัวข้อความค้นหาตนเองด้านอาชีพและการเรียนต่อ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ นักเรียน ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี ในวิชาแนะแนว ได้รับความรู้เพื่อ สมัครเรียนต่อในสาขาตามความถนัดตนเอง ผ่านแบบทดสอบ วัดความถนัดแบบต่างๆ ทั้งนี้คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ยัง มีช่วงให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ "Tips for University Admission Interview" การเตรียมตัว และแนวทางการตอบคำถามต่างๆ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรอบสัมภาษณ์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สังเกตุได้จาก ความกระตือรือร้นของนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ กับกิจกรรม เข้าตอบแบบสอบถาม และถามตอบ ปัญหาต่างๆ โดยได้รับการประสานงานจากทางโรงเรียนผ่าน คุณครู หิรัญญา กุลบุตร ครูวิชาแนะแนวของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือเป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจสำหรับ นักเรียนม.6 ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนในชีวิตนักเรียนมัธยม

14 Photos

101214 กิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 9.00น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม เวลา 9.30 - 11.30 น. : การอภิปรายแบบออนไลน์ เรื่อง “หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” โดย รศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง

18 Photos

101213 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส 62)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส 62) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting โดย อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ชี้แจงรายละเอียด การเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพครู และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ 1.วิชาชีพครูด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยฯ วิทยากรโดย ผศ.ดร.เมษา นวลศร 2.วิชาชีพครูด้านจิตวิทยาฯ วิทยากรโดย อ.รัญญา จิตต์อาจหาญ และจิรวุฒิ พงษ์โสภณ 3.วิชาชีพครูด้านหลักสูตรฯ วิทยากรโดย รศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง และผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน 4.วิชาชีพครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรโดย ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน และผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

9 Photos

101212 MOU ในโครงการ Virtual Mobility

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พศ.2565 คณะครุศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ REV, FR. GILBERT B. SALES, CICM อธิการบดี จาก มหาวิทยาลัย Saint Louis ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย MOU ในโครงการ Virtual Mobility โดยวัตถุประสงค์ในโครงการนี้คือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เรียนรู้ผ่านออนไลน์ ระหว่างห้องเรียนของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษาจากทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน และภาษาโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางในสถานณ์โควิดนี้

10 Photos

101211 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

101210 พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย MOU ในโครงการ Virtual Mobility

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พศ.2565 ผศ.ดร.สุพจน์ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ Dr.Laura Del Rosario อธิการบดี จาก มหาวิทยาลัย Miriam College ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย MOU ในโครงการ Virtual Mobility โดยมี อ.อรัญญา มุดและ คณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์ในโครงการนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ผ่านออนไลน์ ระหว่างห้องเรียนของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษาจากทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน และภาษา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

8 Photos

101209 โมเดลเศรษฐกิจ BCG ของโครงการ U2T จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และออกร้าน ณ โซน อว.

วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง ผู้จัดการพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นตัวแทน "C" Circular Economic จากโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของโครงการ U2T จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และออกร้าน ณ โซนอว. BCG Market งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

7 Photos

101208 ร่วมจัดนิทรรศการ และออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T

วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์พิชชารีย์ เกาะน้ำใส เป็นตัวแทนผู้จัดการพื้นที่ตำบลบ้านกรึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T ณ โซน อว. BCG Market งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน

7 Photos

101207 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพครู

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส 62) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting โดย ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รักษาราชการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจงรายละเอียด การเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพครู และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ 1.วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยากรโดย อ.มณฑา วิริยางกูร และอ.อนันต์ ลากุล 2.วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยากรโดย อ.อรัญญา มุดและ อ.ภัทรพรรณ พรหมคช และ อ.อนุพงศ์ ทวยนาค 3.วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิทยากรโดย อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ 4.วิชาชีพครูด้านการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก วิทยากรโดย อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล และอ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง

15 Photos

101206 ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดนมังกร สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาภาษาจีน ได้ดำเนินกิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน "ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดนมังกร Chinese New year 2022" โดยมี ผศ ดร .ภิภักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกการกล่าวเปิดงาน และมี อ.ยุภาพร นอกเมือง ประธานหลักสูตร รวมถึงคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจีน ประเพณีโบราณของจีนที่สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู

8 Photos

101205 ร่วมจัดนิทรรศการ และออกร้านโครงการ U2T

วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดนิทรรศการ และออกร้านโครงการ U2T โดยผู้จัดการพื้นที่ ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ และคณะกรรมการจากคณะครุศาสตร์ โดยงานจัดขึ้นในโซนเศรษฐกิจฐานราก ในงานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน

7 Photos

101204 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ่งเน้นสมมรถนะของครูมืออาชีพ : เตรียมความพร้อมบัณฑิตสาขาวิชาไทย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting

วันที่ 30 มกราคม 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ่งเน้นสมมรถนะของครูมืออาชีพ : เตรียมความพร้อมบัณฑิตสาขาวิชาไทย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ คุณครูโยธิน ทิพย์มนต์ และคุณครูวนิดา น้อยเทศ ถ่ายทอดความรู้ในการเตรียมสอบบรรจุข้าราชการและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

5 Photos

101203 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

101202 การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม และคณาจารย์วิทยากร ได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และกำหนดแนวทางในการอบรมสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ที่จะต้องดำเนินการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565

10 Photos

101201-2 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

101201 ทำบุญคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำบุญคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดกิจกรรมวันสำคัญ ของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครู เพื่อทำบุญคณะครุศาสตร์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คณะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส นักศึกษาและบุคลากรได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

35 Photos

101200 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยมและการการอภิปรายแบบออนไลน์ เรื่อง “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดทำการศึกษารายกรณี” โดย อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ, อาจารย์วิลาสินี ฝนดี และอาจารย์จิรวุฒิ พงษ์โสภณ

18 Photos

101199 การเข้าสู่การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดการเข้าสู่การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 - ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม - เวลา 9.30 - 11.30 น. การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” โดย อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล และ อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง

16 Photos

101198 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 5 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 - ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม - เวลา 9.30 - 11.30 น. การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน” โดย ผอ.ธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุเค สระบุรี

15 Photos

101197 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. ทีมงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับฝ่ายงานแนะแนว โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 11 สาขาวิชา พร้อมด้วยกิจกรรม “เทคนิคการค้นหาตนเองและการจัดทำ Portfolio” ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง Facebook Live Thkschool Online ม.6 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 11 สาขาวิชา และการให้โควตานักเรียนในรอบ Portfolio นี้ด้วย

12 Photos

101196 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

วันที่ 6 ม.ค. 2565 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 - ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม - เวลา 9.30 - 11.30 น. : การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)” โดย อ.ดร.ศัสยมน สังเว

30 Photos

101195 กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ดี (Best Practice)

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ดี (Best Practice) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนผลการดำเนินงานให้สามารถเป็นต้นแบบและนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีต่อไป ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โดยมี อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ โดยมี ผศ.คันธรส ภาผล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ โดยมี อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

43 Photos

101194 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 2 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00น.รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 - ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม และ อ.ดร.ประพรรธน์ พละ - เวลา 9.30 - 11.30 น. : การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ และ อ.ดร.ศาสตรา หล้าอ่อน

21 Photos