iAdvice Build Your Business Not Just a Website...

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564


1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์


2. ตัวชี้วัดโครงการ