1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
4. อ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
18. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
19. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
20. อ.ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
21. อ.ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
22. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
23. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
24. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
25. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
26. อ.ดร.วราภรณ์ วราธิพร
27. อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
28. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
29. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
30. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
31. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
32. อ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
33. อ.คันธรส ภาผล
34. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
35. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
36. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
37. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
38. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
39. อ.อรัญญา มุดและ
40. อ.จิตตรี จิตแจ้ง
41. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
42. อ.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
43. อ.ศัสยมน สังเว
44. อ.เสริม พงศ์ทอง
45. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
46. อ.ยุภาพร นอกเมือง
47. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
48. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
49. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
50. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
51. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
52. อ.มณฑา วิริยางกูร
53. อ.อรนุช สมประสิทธิ์
54. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
55. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
56. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
57. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
58. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
59. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
60. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
61. อ.พูนพชร ทัศนะ
62. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
63. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
64. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
65. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
66. อ.อนันต์ ลากุล
67. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
68. Dr.Vanny maria agustina tiwow
69. Miss Shuying Cai
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
Angkana Karanyathikul

email: a_kasinant@hotmail.com
angkana@vru.ac.th
วุฒิการศึกษา
  ค.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2532
ศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539
ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553
Diploma in Education Taechnology Oregon State University , USA 2553
ตำรา/บทความ
  -ตำรา
1. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
3. การผลิตคอมพิวเตอร์ช่่วยสอน
งานวิจัย