1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
18. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
19. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
21. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
23. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
24. อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
25. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
26. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
27. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
28. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
29. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
30. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
31. อ.คันธรส ภาผล
32. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
33. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
34. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
35. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
36. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
37. อ.อรัญญา มุดและ
38. อ.จิตตรี พละกุล
39. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
40. อ.ศัสยมน สังเว
41. อ.เสริม พงศ์ทอง
42. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
43. อ.ยุภาพร นอกเมือง
44. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
45. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
46. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
47. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
48. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
49. อ.มณฑา วิริยางกูร
50. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
51. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
52. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
53. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
54. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
55. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
56. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
57. อ.พูนพชร ทัศนะ
58. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
59. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
60. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
61. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
62. อ.อนันต์ ลากุล
63. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
64. Dr.Vanny maria agustina tiwow
65. Miss Shuying Cai
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
KANREUTAI KLANGPHAHOL

email: tamball@gmail.com
วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 2544 กศ.ม.การวิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 2546
ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
ตำรา/บทความ
  1. Applying multilevel confirmatory factor analysis techniques to homework effort of Rajabhat University's student. Scholor: AU Graduate School of Eduction, Vol.1, No.2, 2010.
2. Applying multilevel confirmatory factor analysis techniques to perceived homework quality. Research in Higher Education Journal, Vol.6, March, 2010.
3. Applying multilevel confirmatory factor analysis technique to study homework effort of Rajabhat University's students. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) พ.ศ. 2552.
4. Poster Presentation ?ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF HOMEWORK EFFORT IN BUSINESS STATISTICS: MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODEL? 17th Thailand international seminar on The IMES 2009 International Conference: Global Issues and Trends in Educational and Psychological Measurement, Evaluation, Statistics and Research Methodology, during January 29-30, 2009.
5."เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล" จุลสารศูนย์ครู (ฉบับ 1 คณะ ครุศาสตร์ มรภ.วไลยฯ )
6.การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์แบบพุทธคณิตของนักศึกษาครู มรภ.วไลยฯ วารสารวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลย/ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 56)
7.การประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช วารสารบัณฑิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556
8.ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดของนักเรียนในโ๕รงการพัฒนาครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสาร มสด สาขามนุยษ์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557
งานวิจัย
  1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
2. ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเพียรในการทำการบ้านวิชาสถิติธุรกิจ: การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
3. รายงานการวิจัยและประเมินสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3
4. รายงานความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย