1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
18. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
19. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
21. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
23. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
24. อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
25. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
26. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
27. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
28. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
29. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
30. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
31. อ.คันธรส ภาผล
32. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
33. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
34. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
35. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
36. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
37. อ.อรัญญา มุดและ
38. อ.จิตตรี พละกุล
39. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
40. อ.ศัสยมน สังเว
41. อ.เสริม พงศ์ทอง
42. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
43. อ.ยุภาพร นอกเมือง
44. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
45. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
46. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
47. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
48. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
49. อ.มณฑา วิริยางกูร
50. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
51. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
52. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
53. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
54. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
55. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
56. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
57. อ.พูนพชร ทัศนะ
58. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
59. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
60. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
61. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
62. อ.อนันต์ ลากุล
63. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
64. Dr.Vanny maria agustina tiwow
65. Miss Shuying Cai
อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
DANUCHA SALEEWONG

email: nuchcha_s@hotmail.com
วุฒิการศึกษา
  นศ.บ. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2546
ว.ม. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
ค.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
ตำรา/บทความ
  - บทความทางวิชาการ
1. ดนุชา สลีวงศ์ และคณะ. (2549). สื่อมวลชนในญี่ปุ่น. วารสารญี่ปุ่นศึกษา. 24(1): 25-88.
2. ดนุชา สลีวงศ์ และ ณัตตยา เอี่ยมคง. (2553). การศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 5(2): 52-62.
3. ดนุชา สลีวงศ์ และ ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ. (2554). รูปแบบการออกแบบ การเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บเพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี: การสังเคราะห์และน าเสนอรูปแบบ. การ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอี-เลิร์นนิง: Open Learning - Open the World 2011. 9-10 สิงหาคม 2554. กรุงเทพฯ.
4. ดนุชา สลีวงศ์. (2556). นักประกันคุณภาพการศึกษา: การเป็นตัวแทนแห่งการ เปลี่ยนแปลงนวัตกรรม. วารสารนักบริหาร. 33(1): 74-80.
5. Saleewong, D. and Suwannatthachote, P. (2010). Development of the reflective digital storytelling on social network model to raise awareness on professional ethics and critical thinking among mass communication students. Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development Consortium. September 9-11, 2010. Pattaya, Thailand.
6. Saleewong, D. and Suwannatthachote, P. (2011). Case-Based e-Learning Design Model for Enhancing Critical Thinking of Undergraduate Student. Commission on Higher Education Congress IV: University Staff Development Consortium. September 14-16, 2011. Pattaya, Thailand.
7. Saleewong, D. and Suwannatthachote, P. (2012). Case-Based Learning on Web using Questioning Techniques and Reflective Thinking upon Critical Thinking of Undergraduate Students. World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (EDMEDIA) 2012. June 26-29, 2012. Denver, Colorado, USA.
8. Saleewong, D., Suwannatthachote, P. and Kuhakran, S. (2012). Case-Based Learning on Web in Higher Education: A Review of Empirical Research. Conference on Information Technology in Education (CITE2012). December 27-29, 2012. Hainan Island, China.
9. Saleewong, D., Suwannatthachote, P. and Kuhakran, S. (2012). Case-Based Learning on Web in Higher Education: A Review of Empirical Research. Creative Education. 3(Number 8B): 31-34.
งานวิจัย
  1. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุชุมชนมูลนิธิบุญญาภรณ์
2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมรายการห้องข่าว 10 โมง ทาง ททบ.5
3. การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. กระบวนการกลายเป็นนักเต้นในสถานบันเทิง
5. การศึกษากระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมของนักประกันคุณภาพการศึกษา
6. ผลของการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งคาถามและการคิดสะท้อนที่มีต่อการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.