1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
18. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
19. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
21. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
23. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
24. อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
25. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
26. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
27. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
28. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
29. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
30. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
31. อ.คันธรส ภาผล
32. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
33. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
34. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
35. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
36. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
37. อ.อรัญญา มุดและ
38. อ.จิตตรี พละกุล
39. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
40. อ.ศัสยมน สังเว
41. อ.เสริม พงศ์ทอง
42. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
43. อ.ยุภาพร นอกเมือง
44. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
45. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
46. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
47. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
48. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
49. อ.มณฑา วิริยางกูร
50. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
51. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
52. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
53. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
54. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
55. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
56. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
57. อ.พูนพชร ทัศนะ
58. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
59. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
60. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
61. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
62. อ.อนันต์ ลากุล
63. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
64. Dr.Vanny maria agustina tiwow
65. Miss Shuying Cai
อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
PHITHACK NILNOPKOON

email: phithacknil@hotmail.com
วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
M.A. CURRICULUM DEVELOPMENT การสอนภาษาอังกฤษ THE UNIVERSITY OF IOWA
ค.ด.หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diploma in Teaching English to Speackers of Other Languages (Dip.TESOL) SEAMEo Regional Language Centre (RELC)
ตำรา/บทความ
  - ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
1. หนังสือเรียนวิชาเสริมทักษะ 4 Using English Book Two
2. หนังสือเรียนวิชาอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2 Read and Think
3. คู่มือแนวการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. หนังสือยุทธศาสตร์การเรียนรู้
5. หนังสือไม่ไกลเกินฝัน : เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
6. หนังสือแนวทางการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมศึกษานิเทศก์ เพื่อพัฒนาทักษะการนิเทศการศึกษา 8 ชุด
7. หนังสือแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างจิตพิสัย
8. หนังสือเรื่องสอนให้คิด
9. เอกสารเรื่อง การสอนเพื่อตอบสนองสมรรถภาพมนุษย์
10. เอกสารเรื่อง เครื่องมือชี้วัด : การปรับกระบวนทัศน์การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
11. เอกสารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
12. เอกสารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ฉบับปรับปรุง
13. เอกสารแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
14. เอกสารคู่มืออาชีพ
15. ชุดฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
16. เอกสารการจัดทำสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17. เอกสารเรื่องการสอนเพื่อตอบสนองสมรรถภาพมนุษย์ : การจัดรูปแบบการเรียนการสอน
- บทความ
1. เรื่อง "จากปรัชญาการศึกษา สู่หลักสูตรและการสอน"
งานวิจัย
  1. การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2524 ? 2526
2. การวิจัยสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง
3. การวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
4. การวิจัยประเมินการปฏิบัติงานศูนย์ ERIC
5. การวิจัยพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมศึกษานิเทศก์ เพื่อพัฒนาทักษะการนิเทศการศึกษา
6. การวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่วนกลาง
7. การประเมินความสามารถทางภาษาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา
8. การรายงานผลการจัดทำและใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรกรมสามัญศึกษา
9. รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ยุทธศาสตร์การนิเทศการศึกษา (พ.ศ. 2546)
10. การวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อนเด็ก กรมสามัญศึกษา
11. การวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดของนักเรียนมัธยมศึกษา
12. รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน สู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2550)