1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
18. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
19. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
21. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
23. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
24. อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
25. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
26. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
27. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
28. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
29. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
30. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
31. อ.คันธรส ภาผล
32. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
33. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
34. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
35. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
36. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
37. อ.อรัญญา มุดและ
38. อ.จิตตรี พละกุล
39. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
40. อ.ศัสยมน สังเว
41. อ.เสริม พงศ์ทอง
42. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
43. อ.ยุภาพร นอกเมือง
44. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
45. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
46. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
47. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
48. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
49. อ.มณฑา วิริยางกูร
50. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
51. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
52. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
53. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
54. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
55. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
56. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
57. อ.พูนพชร ทัศนะ
58. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
59. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
60. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
61. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
62. อ.อนันต์ ลากุล
63. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
64. Dr.Vanny maria agustina tiwow
65. Miss Shuying Cai
ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
Mesa Nuansri

email: bmn_cu@hotmail.com
วุฒิการศึกษา
  1.ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
2.ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
3.ค.บ.(ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป) (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
4.ร.บ.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2552
5.ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2555
6.ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2558
ตำรา/บทความ
  1.การประเมินผลการเรียนรู้ :หจก.ทริเปิ้ลเอ ก็อปปี้
2. เมษา นวลศรี. (2556). การประเมินผลการเรียนรู้. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
งานวิจัย
  1. การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทุนอุดหนุนวิจัย สมศ.)
2. การประเมินผลติดตามโครงการคาราวานเพื่อนหนูคู่สมอง
3. การศึกษาแนวโน้มความต้องการในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ทุนอุดหนุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
4. การศึกษาแนวโน้มความต้องการในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
5. การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ทุนอุดหนุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
6. การศึกษาความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี (ทุนอุดหนุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. อุษา คงทอง และ เมษา นวลศรี. (2555). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์, 7(3), 88 - 98.
8. เมษา นวลศรี. (2556). การศึกษาแนวโน้มความต้องการในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์, 8(1), 65 - 73.
9. เมษา นวลศรี และนิติกร อ่อนโยน. (2556). การศึกษาความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์, 8(1), 67 - 75.
10. เมษา นวลศรี. (2558). การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: กรณีศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5, 40 - 47.
11. ฐาปนา จ้อยเจริญ และเมษา นวลศรี. (2558). การวิเคราะห์สมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10(1),142-154
12. ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง และเมษา นวลศรี. (2558). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10(2),189-200.
13. Nuansri. M., and Onyon. N. (2014). A study on need of enhancing competencies of lower secondary school science teachers in the areas of Pratumthani, Prajeenburi, and Sakeaw provinces, Thailand. 2014 International Symposium on Education and Psychology- Fall Session (Tokyo, November 12 - 14 , 2014) Proceeding. 64 - 69.
14. Nuansri. M., Tnandhanakanond. K.,and Pasipol. S. (2016). Development of multidimensional construct map of responsible citizenship of lower secondary school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 537 - 543. 15.จิตตรี พละกุลและ เมษา นวลศรี(2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง. วารสารวิลาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.