1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
18. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
19. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
21. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
23. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
24. อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
25. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
26. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
27. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
28. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
29. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
30. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
31. อ.คันธรส ภาผล
32. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
33. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
34. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
35. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
36. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
37. อ.อรัญญา มุดและ
38. อ.จิตตรี พละกุล
39. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
40. อ.ศัสยมน สังเว
41. อ.เสริม พงศ์ทอง
42. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
43. อ.ยุภาพร นอกเมือง
44. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
45. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
46. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
47. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
48. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
49. อ.มณฑา วิริยางกูร
50. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
51. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
52. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
53. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
54. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
55. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
56. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
57. อ.พูนพชร ทัศนะ
58. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
59. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
60. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
61. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
62. อ.อนันต์ ลากุล
63. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
64. Dr.Vanny maria agustina tiwow
65. Miss Shuying Cai
อ.ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย


email: rjansak@gmail.com
วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ปทุมวัน)
ศศ.ม.ศึกษาศาสตร์การสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.ด.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำรา/บทความ
  - บทความ
1. "ออกแบบชิ้นงานมูลค่าเพิ่มของแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน" วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์.ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) หน้า 13 - 26
2. "การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ในสาระ 4 ถึง 8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544" วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) หน้า 65 - 73
3. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานสารคะ 4 และ 5 (เอกสารประกอบการสอน) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
งานวิจัย
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์จากการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ และแบบกลุ่มแข่งขันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ในสาระ 4 ถึง 8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
3. ศึกษาผลของกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา ว 30101 ฟิสิกส์ 1 ชั้น ม.4/3 , 4/5 , 4/7 , 4/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย