1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
18. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
19. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
21. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
23. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
24. อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
25. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
26. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
27. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
28. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
29. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
30. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
31. อ.คันธรส ภาผล
32. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
33. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
34. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
35. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
36. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
37. อ.อรัญญา มุดและ
38. อ.จิตตรี พละกุล
39. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
40. อ.ศัสยมน สังเว
41. อ.เสริม พงศ์ทอง
42. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
43. อ.ยุภาพร นอกเมือง
44. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
45. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
46. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
47. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
48. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
49. อ.มณฑา วิริยางกูร
50. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
51. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
52. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
53. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
54. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
55. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
56. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
57. อ.พูนพชร ทัศนะ
58. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
59. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
60. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
61. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
62. อ.อนันต์ ลากุล
63. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
64. Dr.Vanny maria agustina tiwow
65. Miss Shuying Cai
ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
Chopetch Boutngern

email: chopetch_2011@hotmail.com
วุฒิการศึกษา
  1.ครุศาสตร์บันฑิต(ค.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2528
2.วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2537
3.การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2545
ตำรา/บทความ
  เอกสารประกอบการสอน
1. ภาวะผู้นำและการจูงใจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี: ศูนย์ตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.ภาวะผู้นำ.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี: โรงพิมพ์เมืองคนดี
3.ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี: ศูนย์ตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4.พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.สุราษฎร์ธานี: ศูนย์ตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5.จิตวิทยาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์เอกสารตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.จิตวิทยาพัฒนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์:ศูนย์เอกสารตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7.สัมมนาทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นำ ระดับปรัิญยาเอกสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์:ศูนย์เอกสารตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8.นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์:ศูนย์เอกสารตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
งานวิจัย
  1.การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาสมุทรสาคร
2.การประเมินโครงการคุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด๊จพระเจ้าอยู่หัว ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
3.การประเมินหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
4.การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของครูในสังกังกัดสำนักงานเขตการศึกษาสุราษฏธานี
5.การวางระบบติดตามและประเมนผลการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในโรงเรีกยนเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วารสารวิจัย
6.การพัฒนาครูเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ 7.ความต้องการการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ฿กษาสุราษฎร์ธานี
8.คุณลักษณะอาจารย์มหาวิทยาลัในทศวรรษหน้า
9.การวิจัยและพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10.วัฒนธรรมการเรียนรู้ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี(วิจัยร่วม)