1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
18. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
19. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
21. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
23. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
24. อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
25. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
26. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
27. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
28. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
29. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
30. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
31. อ.คันธรส ภาผล
32. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
33. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
34. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
35. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
36. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
37. อ.อรัญญา มุดและ
38. อ.จิตตรี พละกุล
39. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
40. อ.ศัสยมน สังเว
41. อ.เสริม พงศ์ทอง
42. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
43. อ.ยุภาพร นอกเมือง
44. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
45. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
46. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
47. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
48. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
49. อ.มณฑา วิริยางกูร
50. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
51. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
52. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
53. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
54. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
55. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
56. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
57. อ.พูนพชร ทัศนะ
58. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
59. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
60. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
61. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
62. อ.อนันต์ ลากุล
63. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
64. Dr.Vanny maria agustina tiwow
65. Miss Shuying Cai
อ.คันธรส ภาผล
KHANTHAROT PAPOL

email: koo_eik@hotmail.com
วุฒิการศึกษา
  ค.บ. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก-การศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2553
ตำรา/บทความ
  -บทความวิชาการ
1. Mascot ประกอบการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย จุลสารศูนย์ครูฯ ปี 2555
งานวิจัย
  1. งานวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ทุนอุดหนุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
2. งานวิจัยเรื่อง การผลิตหุ่นของท้องถิ่นในชุมชนบึงบอนโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นมาประกอบ (ทุนอุดหนุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
3. งานวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่21 (ทุนอุดหนุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
4. การพัฒนาชุดกิจกรรมการผลิตสื่อการสอนผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดสำหรับ ครูปฐมวัย ปี 2561
5. คันธรส ภาผล. (2555). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา หัวข้อ ?การวิจัยท้องถิ่นมุ่งสู่ประตูอาเซียน ครั้งที่ 3 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 (หน้า 171-176). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
6. คันธรส ภาผล.(2560). การผลิตหุ่นเชิดโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นมาประกอบการเล่านิทานอาเซียนในชุมชนบึงบอน. วารสารบัณฑิตศึกษา. 12(2), 12-24.
7. วิลินดา พงศ์ธราธิกและคันธรส ภาผล. (๒๕๖๑). การพัฒนาชุดกิจกรรมการผลิตสื่อการสอนผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดสำหรับครูปฐมวัย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล. ครั้งที่ 3. วันที่ 1 มิถุนายน 2561. (หน้า 821-829). ปทุมธานี: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.