1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
18. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
19. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
21. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
23. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
24. อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
25. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
26. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
27. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
28. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
29. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
30. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
31. อ.คันธรส ภาผล
32. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
33. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
34. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
35. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
36. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
37. อ.อรัญญา มุดและ
38. อ.จิตตรี พละกุล
39. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
40. อ.ศัสยมน สังเว
41. อ.เสริม พงศ์ทอง
42. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
43. อ.ยุภาพร นอกเมือง
44. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
45. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
46. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
47. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
48. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
49. อ.มณฑา วิริยางกูร
50. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
51. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
52. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
53. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
54. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
55. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
56. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
57. อ.พูนพชร ทัศนะ
58. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
59. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
60. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
61. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
62. อ.อนันต์ ลากุล
63. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
64. Dr.Vanny maria agustina tiwow
65. Miss Shuying Cai
อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
TANWARAT PINTHONG

email: tanwarat19@gmail.com
วุฒิการศึกษา
  ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา-ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
ตำรา/บทความ
  1.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ธนาศักดิ์ กองโกย สิทธิเชษฐ์ บุญประพันธ์พงศ์ ชนาธิป จันทร์สอง และจีระวรรณ เกษสิงห์. 2561. วัฒนธรรมไม่ใช่หลักสูตร: สิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นเลิศทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออก. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม. หน้า 1 - 7.
2.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง. (2561). การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.
งานวิจัย
 
1. Pinthong, T. and Meckvichai, W. (2008). Habitat Utilization and Conservation Planning of Green Peafowl (Pavo muticus) in Hual Tab Saloa, HuaiKhaKaeng Wildlife Santuary, Uthaithani Province. The Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC). February 12-15, 2009. Chiang Mai, Thailand.
2. Pinthong, T. and Meckvichai, W. (2009). Influence of predator abundance and human activities on Green Peafowl (Pavo muticus) abundance in HuaiKhaKaeng Wildlife Santuary. 35th Congress on Science and Technology of Thailand. October 15-17, 2009.Chonburi.
3. Pinthong, T. (2009). Effect of environmental and human use factors to abundance of green peafowl Pavo muticus at Huai Tab Saloa and Huai Songtang, Huai Kha Khaeng wildlife sanctuary, Uthai Thani province. Master?s thesis Program in Environmental Science (Interdisciplinary Program) Graduate School, Chulalongkorn University.
4. Pinthong, T. and Meckvichai, W. (2010). Habitat Utilization of Green Peafowl in Hual Tab Saloa, Uthaithani Province. 5th International Galliformes Symposium. November 7-10, 2010. Chiang Mai, Thailand.
5. Pinthong, T. and Meckvichai, W. (2015). Food Habits of Green Peafowl (Pavo muticus). 53rd of Kasetsart University Annual Conference. February 3-6, 2015. Bangkok, Thailand.
6. Pinthong, T and Nuansri, M. (2016). A Needs Assessment Research to Prepare Readiness for The ASEAN Community of Students of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 10(2), 189-200. (in Thai)
7. Pinthong, T and Faikhamta, C. (2017). Research Trends and Issues in Informal Science Education. In C. Yuenyong, T. Sangpradit, & S. Chatmaneerungcharoen (Eds.), International Conference for Science Educator and Teachers (ISET) 2017. Paper presented at the 5th International Conference of Science Teacher Educators and Teachers (ISET), Phuket, Thailand, June 6-8, 2017 (pp. 030039-1 - 0030039-10). AIP Publishing.
8. Vasinayanuwatana, T, Pinthong, T and Faikhamta, C. (2017). Current Trends on Science Teacher Professional Development. The 1st KU Science Education Symposium, July 17, 2017. Bangkok, Thailand.
9. Pinthong, T., Ketsing, J., & Jaitrong, W. (2017, December). From student to teacher: Relation between preservice science teachers? prior experience and self-efficacy belief of inquiry-based learning. Paper presented at 2017 HU-SNU-NTNU-KU Joint-Symposium for Science Education. Sapporo, Japan.
10. Vasinayanuwatana, T, Pinthong, T and Faikhamta, C. (2018). Current Trends on Science Teacher Professional Development. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 12(2), 82-104. (in Thai)
11. Pongsophon, P., Pinthong, T., Lertdechapat, K. Vasinayanuwatana, T. (2018). Training Biology Teachers to Incorporate Biomimicry in Teaching Engineering Design to Help Students Create Nature-Inspired Innovation. Proceedings of NTNU-SNU-KU-HU Joint Symposium on "North-South Conference in STEM Education: Emerging Trends for New Asia". November 29 2018, Hualien, Taiwan.
12. Pinthong, T., Faikhamta, C., Jaitrong, W., and Ketsing, J. (2018). Identifying Component and Indicators for Science Teacher Identity. Paper presented at 2018 International Conference of East-Asian Association for Science Teacher Education (EASE). 29th November - 2nd December 2018, National Dong Hwa University, Hualien, Taiwan.
13. Pinthong, T., Faikhamta, C., Jaitrong, W., and Ketsing, J. (2019). A mixed methods study for Identifying Components and Indicators Contributing to Science Teacher Identity. Paper presented at European Science Education Research Association (ESERA 2019). 26th 30th August 2019, Bologna, Italy
14. Pinthong, T., Jaitrong, W., and Ketsing, J. (2020). A Study of Relationship between Pre-service Teachers' Prior Experience on Science Learning and Their Self-Efficacy Belief on Inquiry-based Learning. Journal of Education Naresuan University, 22(1), 72 - 83. (In Thai)