1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
18. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
19. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
21. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
23. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
24. อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
25. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
26. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
27. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
28. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
29. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
30. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
31. อ.คันธรส ภาผล
32. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
33. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
34. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
35. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
36. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
37. อ.อรัญญา มุดและ
38. อ.จิตตรี พละกุล
39. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
40. อ.ศัสยมน สังเว
41. อ.เสริม พงศ์ทอง
42. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
43. อ.ยุภาพร นอกเมือง
44. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
45. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
46. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
47. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
48. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
49. อ.มณฑา วิริยางกูร
50. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
51. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
52. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
53. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
54. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
55. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
56. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
57. อ.พูนพชร ทัศนะ
58. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
59. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
60. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
61. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
62. อ.อนันต์ ลากุล
63. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
64. Dr.Vanny maria agustina tiwow
65. Miss Shuying Cai
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
SUWANA JUITHONG

email: su_jui2012@hotmail.co.th
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาการศึกษาบัณฑิต (ก.ศบ.) สาขาวิขา วิชาเอกคณิตศาสตร์
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี ปีที่สำเร็จการศึกษา 2525
ปริญญาโท วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) สาขาวิขา การบริหารการศึกษา
สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2546
ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ก.ศด.) สาขาวิขา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553
ตำรา/บทความ
  ตำรา/บทความ
1.ร่วมเป็นคณะทำงานเขียนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหนังสือเรียน
2. ร่วมเป็นคณะทำงานเขียนแบบเรียนคณิตศาสตร์/ แบบฝึกหัด สื่อวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - ปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช (วพ.)
3. เขียนบทวีดีทัศน์ (Video Clip) เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเป็นวิทยากรในการถ่ายทำ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.00 น. - 16.50 น. ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านการประสานงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
4. สุวรรณา จุ้ยทอง.(2559).การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์
5. สุวรรณา จุ้ยทอง.(2559).หลักการจัดการเรียนรู้. อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์
6. สุวรรณา จุ้ยทอง. (2560). การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน. ตำรา 84 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์.
7. สุวรรณา จุ้ยทอง. (2559). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ บัณฑิตวิทยาลัย. ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5. กลุ่มศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์: 25 ธันวาคม 2559. (25-36). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.
8. สุวรรณา จุ้ยทอง. (2560). การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม ? สิงหาคม 2560: 143-152.
งานวิจัย
  1. ผลการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้คณิตศาสตร์คำกลอน
2. วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลของการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ได้ทุนวิจัย ของ สสวท.)
3. การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (ได้ทุนวิจัย ของ สสวท.)
4. การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับคุณลักษณะของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง
6. ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียวกับการอนุรักษ์พลังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
7. ผลการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยเน้นการแต่งโจทย์ปัญหาจากภาพโฆษณา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8. การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ได้ทุนวิจัย ของ ม.บูรพา) การเรียนรู้เชิงบูรณาการสู่โครงงานคณิตศาสตร์
9. การศึกษาวิธีสอนเทคนิคการสอนและพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอ่างทอง. วารสารวิจัยและพัมนาวไลยอลงกรณ์ 10(1). 2558
10. ผลของการพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ดีเด่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นปีที่ 6. (ได้ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา). 2559
11. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,สุวรรณา จุ้ยทอง (2561).