1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
18. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
19. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
21. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
23. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
24. อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
25. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
26. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
27. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
28. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
29. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
30. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
31. อ.คันธรส ภาผล
32. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
33. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
34. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
35. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
36. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
37. อ.อรัญญา มุดและ
38. อ.จิตตรี พละกุล
39. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
40. อ.ศัสยมน สังเว
41. อ.เสริม พงศ์ทอง
42. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
43. อ.ยุภาพร นอกเมือง
44. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
45. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
46. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
47. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
48. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
49. อ.มณฑา วิริยางกูร
50. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
51. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
52. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
53. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
54. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
55. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
56. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
57. อ.พูนพชร ทัศนะ
58. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
59. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
60. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
61. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
62. อ.อนันต์ ลากุล
63. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
64. Dr.Vanny maria agustina tiwow
65. Miss Shuying Cai
อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
LERLAK OTHAKANON

email: lerlak8@gmail.com
lerlak@vru.ac.th
วุฒิการศึกษา
  ศษ.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา 2553
ตำรา/บทความ
  1. เลอลักษณ์ โอทกานนท์. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์. ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน ? ธันวาคม 2556) หน้า 101-120.
2. เลอลักษณ์ โอทกานนท์. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พ.ค.- ส.ค. 2554) หน้า 43-53.
งานวิจัย
  1.nเลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2555). รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
2. เลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2554). การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน และคณะ. (2551). การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 ? 2551. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
3. กาญจนา ดิฐชัยพงศ์ และคณะ. (2551). การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการ ปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 - 2551. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
4. เลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2547). สภาพการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง.