1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
4. อ.นันทิยา รักตประจิต
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
9. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
10. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
11. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
18. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
19. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
20. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
21. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อ.ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
23. อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
24. อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
25. อ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
26. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
27. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
28. อ.ดร.วราภรณ์ วราธิพร
29. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
30. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
31. อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
32. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
33. อ.คันธรส ภาผล
34. อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
35. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
36. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
37. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยนะ
38. อ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
39. อ.อรัญญา มุดและ
40. อ.จิตตรี พละกุล
41. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
42. อ.ศัสยมน สังเว
43. อ.เสริม พงศ์ทอง
44. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
45. อ.ยุภาพร นอกเมือง
46. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
47. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ
48. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
49. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
50. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ
51. อ.มณฑา วิริยางกูร
52. อ.อรนุช สมประสิทธิ์
53. อ.สายนภา วงศ์วิศาล
54. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
55. อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
56. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
57. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
58. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
59. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
60. อ.พูนพชร ทัศนะ
61. อ.ภัทรพรรณ พรหมคช
62. อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
63. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
64. อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
65. อ.อนันต์ ลากุล
66. Dr.Robert William Larsen ,Ph.D. , L.P.
67. Dr.Vanny maria agustina tiwow
68. Miss Shuying Cai
อ.กุลชาติ พันธุวรกุล


email: kullachat@vru.ac.th
วุฒิการศึกษา
  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558)
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2554)
ตำรา/บทความ
  กุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). แนวทางสำหรับครูชายในการจัดการศึกษาปฐมวัย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 13(2).
งานวิจัย
  1) กุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). การวิเคราะห์สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย: กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
2) เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). การวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครู: กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง (ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
3) กุลชาติ พันธุวรกุล และเมษา นวลศรี. (2562). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ของนักศึกษาครูตามแนวคิด TPACK. วารสารครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. มกราคม - มิถุนายน. 2562.
4) คันธรส ภาผล และกุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). การวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาครูตามกรอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู. วารสารครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. มกราคม - มิถุนายน. 2562.
5) ลัดดาวัลย์ จันทะศิลป์ และกุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงที่มีต่อพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กวัยอนุบาล. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ ?สังคมสีเขียว? เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562.
6) กุลชาติ พันธุวรกุล และอรวรรณ รอซีดี. (2562). การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล.
7) กุลชาติ พันธุวรกุล. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทครูในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม วันที่ 20 พฤษภาคม 2561: 1-8.
8) กุลชาติ พันธุวรกุล. (2560). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวิจัยการศึกษาปฐมวัยที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. ใน การประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ สหวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560: 443-453.
9) กุลชาติ พันธุวรกุล. (2558). การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองและครูอนุบาลเกี่ยวกับบทบาทครูชายและครูหญิงในการจัดการศึกษาปฐมวัย. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา. 10(1): 623-637.
10) กุลชาติ พันธุวรกุล. (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองและครูอนุบาลเกี่ยวกับบทบาทครูชายและครูหญิงในการจัดการศึกษาปฐมวัย. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.