1. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
2. นายกิตติภัค สุดสะกรี
3. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
4. นางสมฤดี คัชมาตย์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
 
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
วุฒิการศึกษา
 
หน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานธุรการ - เลขา
   1.1 รับ-ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงาน
   1.2 จัดทำสมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
   1.3 โต้ - ตอบหนังสือ
   1.4 ออกเลขหนังสือ / บันทึก / คำสั่ง / ประกาศ
   1.5 งานพิมพ์
   1.6 บันทึกข้อความ
   1.7 หนังสือราชการ
   1.8 คำสั่ง
   1.9 ประกาศ
   1.10 รายงานการประชุม
   1.11 แบบฟอร์มต่าง ๆ
   1.12 รับโทรศัพท์ / รับ - ส่งแฟกซ์
   1.13 รับจดหมายเข้า - ออกของหน่วยงานและบุคลากร
   1.14 บันทึกการประชุม
   1.15 รายงานสรุปรายไตรมาส (อนุญาตให้ไปราชการ, อนุมัติโครงการ)
2. งานการเจ้าหน้าที่
   2.1 ควบคุมการปฏิบัติราชการของอาจารย์/บุคลากร
   2.2 ทำสถิติการลาป่วย / ลากิจ / ลาพักผ่อน
   2.3 จัดทำใบเบิกเงินเดือนอาจารย์และบุคลากร
   2.4ออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ / บุคลากร/หนังสือรับรองรายได้
   2.5 จัดทำประกาศรับสมัคร / รับสมัครอาจารย์ และบุคลากร
   2.6 จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง / สัญญาจาง อาจารย์และบุคลากร
   2.7 จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติราชการของอาจารย์ และบุคลากรรายเดือน
   2.8 จัดทำรายงานสรุปรายไตรมาส (การลาป่วย / ลากิจ / ลาพักร้อน)
ประวัติการทำงาน