1. นางสาวสายพิน ทาทอง
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
3. นางสมฤดี คัชมาตย์
4. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
7. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
8. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
9. นางสาวน้ำเงิน คงสมบูรณ์
 
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
วุฒิการศึกษา
 
หน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานธุรการ - เลขา
   1.1 รับ-ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงาน
   1.2 จัดทำสมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
   1.3 โต้ - ตอบหนังสือ
   1.4 ออกเลขหนังสือ / บันทึก / คำสั่ง / ประกาศ
   1.5 งานพิมพ์
   1.6 บันทึกข้อความ
   1.7 หนังสือราชการ
   1.8 คำสั่ง
   1.9 ประกาศ
   1.10 รายงานการประชุม
   1.11 แบบฟอร์มต่าง ๆ
   1.12 รับโทรศัพท์ / รับ - ส่งแฟกซ์
   1.13 รับจดหมายเข้า - ออกของหน่วยงานและบุคลากร
   1.14 บันทึกการประชุม
   1.15 รายงานสรุปรายไตรมาส (อนุญาตให้ไปราชการ, อนุมัติโครงการ)
2. งานการเจ้าหน้าที่
   2.1 ควบคุมการปฏิบัติราชการของอาจารย์/บุคลากร
   2.2 ทำสถิติการลาป่วย / ลากิจ / ลาพักผ่อน
   2.3 จัดทำใบเบิกเงินเดือนอาจารย์และบุคลากร
   2.4ออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ / บุคลากร/หนังสือรับรองรายได้
   2.5 จัดทำประกาศรับสมัคร / รับสมัครอาจารย์ และบุคลากร
   2.6 จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง / สัญญาจาง อาจารย์และบุคลากร
   2.7 จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติราชการของอาจารย์ และบุคลากรรายเดือน
   2.8 จัดทำรายงานสรุปรายไตรมาส (การลาป่วย / ลากิจ / ลาพักร้อน)
ประวัติการทำงาน