1. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
2. นายกิตติภัค สุดสะกรี
3. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
4. นางสมฤดี คัชมาตย์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
 
นายกิตติภัค สุดสะกรี
นักกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน้าที่รับผิดชอบ
 
งานพัฒนานักศึกษา
1. กำกับดูแล และส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
2. รับผิดชอบการดำเนินงานกิจการนักศึกษา เช่นการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
3. รับผิดชอบงานอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น ติดต่อประสานงานในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาด้านต่าง ๆ เบื้องต้นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ควบคุม กำกับและติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
4. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบเช่นทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายใน และภายนอก
5. รับผิดชอบงานแนะแนวและ จัดหางาน
6. รับผิดชอบงานสวัสดิการนักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ต่าง ๆ , ประกันสุขภาพ , ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
7. รับผิดชอบงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู , ลอยกระทง , กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เป็นต้น
8. ควบคุมดูแล ประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา
9. ควบคุมดูแลและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการของคณะ เพื่อตอบโจทย์ด้านการประกันคุณภาพของคณะ และสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย
10. ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผน เมื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อนำผลมาพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 , 1.6 และ 4.1 รอบ 6 และ 12 เดือน
2. งานจากกองพัฒนานักศึกษา , สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ , หน่วยงานภายในและภายนอก
3. จัดทำข้อมูลรายงานการติดตามผลงานของคณบดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ VRU projects monitoring system
ประวัติการทำงาน