1. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
2. นายกิตติภัค สุดสะกรี
3. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
4. นางสมฤดี คัชมาตย์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
 
นายล้อมพงค์ บริรักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน้าที่รับผิดชอบ
 
*งานบริการห้องปฏิบัติการ
*งานบริการโสตทัศนูปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
*งานพัฒนาเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์
งานบริการห้องปฏิบัติการ
ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง
- ดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง
- ดูแลและให้บริการห้อง Micro Teaching
- ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ทั้งในห้องปฏิบัติการ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน คณะ และห้องพักอาจารย์
- ตรวจสอบและลงโปรแกรมต่าง ๆที่ใช้ในการเรียนการสอน
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับบริษัทเกี่ยวกับสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ดำเนินการให้ยืม-คืนสื่อการเรียนการสอน โดย
- รับใบจองสื่อต่าง ๆ
- จัดทำสมุดรับจองสื่อ และลงรับตามใบจอง
- บริการให้ยืม/คืนสื่อ
- ตรวจเช็ค บำรุงรักษาสื่อ โสตทัศนูปกรณ์
- ทำบันทึกขอซ่อมเมื่อสื่อมีปัญหาและประสานงานกับร้านที่ซ่อมเพื่อดำเนินการ
- ทำบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุ สื่อต่าง ๆ ที่ชำรุด เสียหาย เพื่อสามารถให้บริการแก่อาจารย์ และนักศึกษา
งานพัฒนาเว็บไซต์ และ ประชาสัมพันธ์
- ดำเนินการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
- ฐานข้อมูลด้านบุคลากร
- งานวิชาการ
- งานวิจัย
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
- จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ Face book
- ดำเนินการถ่ายภาพในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ หลักสูตร มหาวิทยาลัย และนำไปประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์/สื่อออนไลน์ของคณะ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ทำบัญชีควบคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และของคณะองค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย
- งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ในส่วนของการ link ข้อมูลเอกสารอ้างอิงในระบบ Che QA online
ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2549 ตำแหน่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549 บริษัท วังน้ำเย็นคอมพิวเตอร์ จำกัด
2 พ.ศ.2549-2551 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์