1. นางสาวสายพิน ทาทอง
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
3. นางสมฤดี คัชมาตย์
4. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
7. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
8. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
9. นางสาวน้ำเงิน คงสมบูรณ์
 
นายล้อมพงค์ บริรักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน้าที่รับผิดชอบ
 
*งานบริการห้องปฏิบัติการ
*งานบริการโสตทัศนูปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
*งานพัฒนาเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์
งานบริการห้องปฏิบัติการ
ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง
- ดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง
- ดูแลและให้บริการห้อง Micro Teaching
- ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ทั้งในห้องปฏิบัติการ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน คณะ และห้องพักอาจารย์
- ตรวจสอบและลงโปรแกรมต่าง ๆที่ใช้ในการเรียนการสอน
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับบริษัทเกี่ยวกับสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ดำเนินการให้ยืม-คืนสื่อการเรียนการสอน โดย
- รับใบจองสื่อต่าง ๆ
- จัดทำสมุดรับจองสื่อ และลงรับตามใบจอง
- บริการให้ยืม/คืนสื่อ
- ตรวจเช็ค บำรุงรักษาสื่อ โสตทัศนูปกรณ์
- ทำบันทึกขอซ่อมเมื่อสื่อมีปัญหาและประสานงานกับร้านที่ซ่อมเพื่อดำเนินการ
- ทำบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุ สื่อต่าง ๆ ที่ชำรุด เสียหาย เพื่อสามารถให้บริการแก่อาจารย์ และนักศึกษา
งานพัฒนาเว็บไซต์ และ ประชาสัมพันธ์
- ดำเนินการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
- ฐานข้อมูลด้านบุคลากร
- งานวิชาการ
- งานวิจัย
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
- จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ Face book
- ดำเนินการถ่ายภาพในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ หลักสูตร มหาวิทยาลัย และนำไปประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์/สื่อออนไลน์ของคณะ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ทำบัญชีควบคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และของคณะองค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย
- งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ในส่วนของการ link ข้อมูลเอกสารอ้างอิงในระบบ Che QA online
ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2549 ตำแหน่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549 บริษัท วังน้ำเย็นคอมพิวเตอร์ จำกัด
2 พ.ศ.2549-2551 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์