1. นางสาวสายพิน ทาทอง
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
3. นางสมฤดี คัชมาตย์
4. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
7. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
8. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
9. นางสาวน้ำเงิน คงสมบูรณ์
 
นางสมฤดี คัชมาตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี 2534 โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการอยุธยาประเทศไทยประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงการบัญชี 2537 โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการอยุธยาประเทศไทย
ศศ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต) การจัดการทั่วไป แขนงบัญชี 2541 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ ประเทศไทย
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)บริหารธุรกิจ ?การจัดการทั่วไป? ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย
หน้าที่รับผิดชอบ
  งานพัสดุ
ดำเนินการ ดังนี้
   1 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
   2 งานควบคุมการเบิกพัสดุครุภัณฑ์
   3 จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย สอบราคา และประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
   4 จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ลงหมายเลขครุภัณฑ์
   5 งานตรวจเช็คพัสดุงาน ตรวจเช็คครุภัณฑ์
   6 รายงานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์อาคารสิ่งก่อสร้างประจำปี
   7 จัดทำการแทงจำหน่ายครุภัณฑ์
   8 ดูแลอาคารและคลังเก็บพัสดุ
งานการเงิน
ดำเนินการ ดังนี้
   1 ลงระบบ 3 มิติตามโครงการ งาน กิจกรรม
   2 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณระบบ 3 มิติ และ ระบบ e-GP งบประมาณแผ่นดิน
   3 จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายโครงการต่างๆเอกสารค่าสอน/ค่าดำเนินการต่างๆ
   4 รายงานผลการดำเนินงานตามรายเดือนตามไตรมาสและประจำปี ของงบประมาณการเบิกจ่าย รายงานผลการดำเนินงาน
งานงบประมาณและงานแผน
  1 จัดทำคำของบประมาณ
  2 จัดทำแผนปฏิบัติการ
  3 จัดทำแผนกลยุทธ์
  4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 3 เดือน 3 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
จัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์
ดำเนินการ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดการ ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ประกอบด้วย
  ข้อ 2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
  ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
  ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน
  ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
  มีการดำเนินงานจัดทำ 3 รอบ ได้แก่
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ประวัติการทำงาน