1. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
2. นายกิตติภัค สุดสะกรี
3. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
4. นางสมฤดี คัชมาตย์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
 
นางสมฤดี คัชมาตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี 2534 โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการอยุธยาประเทศไทยประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงการบัญชี 2537 โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการอยุธยาประเทศไทย
ศศ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต) การจัดการทั่วไป แขนงบัญชี 2541 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ ประเทศไทย
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)บริหารธุรกิจ ?การจัดการทั่วไป? ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย
หน้าที่รับผิดชอบ
  งานพัสดุ
ดำเนินการ ดังนี้
   1 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
   2 งานควบคุมการเบิกพัสดุครุภัณฑ์
   3 จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย สอบราคา และประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
   4 จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ลงหมายเลขครุภัณฑ์
   5 งานตรวจเช็คพัสดุงาน ตรวจเช็คครุภัณฑ์
   6 รายงานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์อาคารสิ่งก่อสร้างประจำปี
   7 จัดทำการแทงจำหน่ายครุภัณฑ์
   8 ดูแลอาคารและคลังเก็บพัสดุ
งานการเงิน
ดำเนินการ ดังนี้
   1 ลงระบบ 3 มิติตามโครงการ งาน กิจกรรม
   2 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณระบบ 3 มิติ และ ระบบ e-GP งบประมาณแผ่นดิน
   3 จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายโครงการต่างๆเอกสารค่าสอน/ค่าดำเนินการต่างๆ
   4 รายงานผลการดำเนินงานตามรายเดือนตามไตรมาสและประจำปี ของงบประมาณการเบิกจ่าย รายงานผลการดำเนินงาน
งานงบประมาณและงานแผน
  1 จัดทำคำของบประมาณ
  2 จัดทำแผนปฏิบัติการ
  3 จัดทำแผนกลยุทธ์
  4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 3 เดือน 3 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
จัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์
ดำเนินการ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดการ ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ประกอบด้วย
  ข้อ 2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
  ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
  ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน
  ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
  มีการดำเนินงานจัดทำ 3 รอบ ได้แก่
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ประวัติการทำงาน