1. นางสาวสายพิน ทาทอง
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
3. นางสมฤดี คัชมาตย์
4. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
7. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
8. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
9. นางสาวน้ำเงิน คงสมบูรณ์
 
นางบุณยนุช เทียบแสน
นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2544
กศ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
หน้าที่รับผิดชอบ
  ภาระงาน
1.งานพัฒนาหลักสูตร 9 หลักสูตร ของคณะครุศาสตร์
2.ตารางสอน
3.ตารางคุมสอบ
4.รับ-ส่งเกรด
5.งานประชุมวิชาการ
6.งานขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
7. แผนการเรียนการสอน
8.งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
9.งานประกันคุณภาพการศึกษา
10.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสัมมนา กลางภาค ปัจฉิมนิเทศ นศ. ปี 4 และปี 5
11.งานเบิกค่าสอนอาจารย์
12. งานรับสมัครนักศึกษา
13. งานรับ-ส่ง ข้อสอบ
14.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการทำงาน
  2544- 2546 บรรณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
2547- 2550 บรรณารักษ์ โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
2550- 2551 นักสารสนเทศ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2551- 2554 นักวิชาการศึกษา หน.วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์