1. นางสาวสายพิน ทาทอง
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
3. นางสมฤดี คัชมาตย์
4. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
7. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
8. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
9. นางสาวน้ำเงิน คงสมบูรณ์
 
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
  วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2556
หน้าที่รับผิดชอบ
 
*งานประกันคุณภาพ และงานประเมินผลการดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
(2) เข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
(3) รวบรวมและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลตัวบ่งชี้ ระดับคณะ และระดับหลักสูตร
(4) รวบรวมและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
(5) รวบรวมและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
(6) รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เอกสารในการเบิกจ่าย ห้องตรวจประกัน และสรุปผลการตรวจประเมิน
(7) ติดต่อประสานงานบุคลากรที่จะเข้ามารับการสัมภาษณ์การประกันคุณภาพ ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
(8) ประสานงานกับกรรมการผู้ตรวจประเมินระดับคณะ ทั้งภายในและภายนอก
(9) รวบรวมและจัดทำ Improvement Plan ระดับคณะ
(10) รวบรวมเอกสารหลักฐานจาก ผู้ดูแต่ละตัวชี้วัด และนำมากรอกข้อมูลลงในระบบ Che Qa 3D
(11) บันทึก/ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
(12) จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
(13) จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
งานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
(1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
(2) ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลงานคณบดี
(3) รวบรวมผลการประเมินคณบดี และจัดทำเป็นรูปเล่ม นำส่งพร้อมเอกสารหลักฐาน
(4) ติดต่อกับผู้ประสานงานระดับอนุกรรมการที่ตรวจผลงานแต่ละมิติ และนำกลับมาแก้ไข
(5) ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่จะเข้ามารับการสัมภาษณ์ โดยทำหนังสือเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดการ
(6) อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
งานการประชุม
1.ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
2.คณบดีสัญจร
3.กรรมการประจำส่วนราชการ
(1) จัดทำและส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดการ
(2) จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
(3) จัดเตรียมห้องประชุม อาหารและอาหารว่าง
(4) บันทึกการประชุม/ จัดพิมพ์รายงานการประชุม / สรุปมติการประชุม
ประวัติการทำงาน