1. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
2. นายกิตติภัค สุดสะกรี
3. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
4. นางสมฤดี คัชมาตย์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
 
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
  วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2556
หน้าที่รับผิดชอบ
 
*งานประกันคุณภาพ และงานประเมินผลการดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
(2) เข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
(3) รวบรวมและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลตัวบ่งชี้ ระดับคณะ และระดับหลักสูตร
(4) รวบรวมและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
(5) รวบรวมและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
(6) รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เอกสารในการเบิกจ่าย ห้องตรวจประกัน และสรุปผลการตรวจประเมิน
(7) ติดต่อประสานงานบุคลากรที่จะเข้ามารับการสัมภาษณ์การประกันคุณภาพ ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
(8) ประสานงานกับกรรมการผู้ตรวจประเมินระดับคณะ ทั้งภายในและภายนอก
(9) รวบรวมและจัดทำ Improvement Plan ระดับคณะ
(10) รวบรวมเอกสารหลักฐานจาก ผู้ดูแต่ละตัวชี้วัด และนำมากรอกข้อมูลลงในระบบ Che Qa 3D
(11) บันทึก/ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
(12) จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
(13) จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
งานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
(1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
(2) ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลงานคณบดี
(3) รวบรวมผลการประเมินคณบดี และจัดทำเป็นรูปเล่ม นำส่งพร้อมเอกสารหลักฐาน
(4) ติดต่อกับผู้ประสานงานระดับอนุกรรมการที่ตรวจผลงานแต่ละมิติ และนำกลับมาแก้ไข
(5) ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่จะเข้ามารับการสัมภาษณ์ โดยทำหนังสือเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดการ
(6) อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
งานการประชุม
1.ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
2.คณบดีสัญจร
3.กรรมการประจำส่วนราชการ
(1) จัดทำและส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดการ
(2) จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
(3) จัดเตรียมห้องประชุม อาหารและอาหารว่าง
(4) บันทึกการประชุม/ จัดพิมพ์รายงานการประชุม / สรุปมติการประชุม
ประวัติการทำงาน